WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE FORUM

16.06.2020

Zarząd Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Forum które odbędzie się w dniu 1 lipca 2020r. w sali budynku pofolwarcznego przy ul. Jana Pawła II w Żarach.

Zgodnie z paragrafem 11 punkt 4 Statutu, uchwały zebrań odbyte w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę obecnych członków na zebraniu.

Pierwszy termin godz. 16:00
Drugi termin godz. 16:30

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Forum

1. Otwarcie Zebrania i powitanie członków FS i zaproszonych gości.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Forum 2019r.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019r.
8. Sprawozdanie finansowe za 2019r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwal w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019r.
- przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
- przyjęcie planu pracy na 2020r.
- przyjęcie preliminarza wydatków na 2020r.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Sprawy różne i wniesione.
15. Zakończenie obrad.
 

Zarząd Forum

 

 

www.forum-zary.pl


VIII RAJD ROWEROWY

31.08.2019

Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
zaprasza na VIII Rajd Rowerowy na trasie:
Żary - Łaz- Mirostowice Dolne - Mirostowice Górne - Drozdów - Janików .


Start 14 września 2019r. o godzinie 9:00 z Rynku Miasta Żary


Zapewniamy: wspaniałą atmosferę, niezapomniane wrażenia, informacje turystyczne o miejscowościach, ludziach i zabytkach, zabawę przy ognisku, poczęstunek i napoje.

Ubezpieczenie we własnym zakresie

Zarząd Forum

 

www.forum-zary.pl


ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

04.06.2019

W dniu 3 czerwca 2019r w Sali Cywitas Chrystiana w Żarach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Forum Samorządowego Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.

Podjęto uchwały w sprawie:

1. Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018.
2. Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
3. Udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018.
4. Przyjęcia planu pracy na rok 2019.
5. Przyjęcia preliminarza wydatków na rok 2019.

W związku z upływem 4 letniej kadencji władz stowarzyszenia, odbyły się wybory prezesa i zarządu stowarzyszenia oraz komisji rewizyjnej na kadencje 2019-2023. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład zarządu weszli.

1. Krzysztof Tuga – Prezes Zarządu
2. Andrzej Kamyszek – v-ce przewodniczący
3. Michał Morżak – v-ce przewodniczący
4. Halina Kaczmarek – sekretarz
5. Jan Jamza – skarbnik
6. Danuta Madej – członek
7. Józef Radzion – członek
8. Dariusz Dyba – członek
9. Edward Łyba –członek

W skład komisji rewizyjnej zostali wybrani:

1. Jerzy Przyłucki – przewodniczący
2. Tadeusz Baworowski – v-ce przewodniczący
3. Eugeniusz Burda – członek
4. Marian Popławski – członek
5. Aleksander Słowikowski – członek.

W związku z przypadającą 30 rocznicą częściowo wolnych wyborów do sejmu i senatu, minutą ciszy upamiętniono tych wszystkich którzy walczyli o wolną Polskę a odeszli do wieczności.

 

 

www.forum-zary.pl


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

11.05.2019

Zarząd Stowarzyszenia Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w dniu 03.06.2019r. o godzinie 1700 w Sali Civitas Chrystiana Żary ul. B. Chrobrego 14.
W przypadku braku kworum w I terminie, zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie 17:30.
Przypominamy o opłaceniu składek za rok 2018.
Bank Spółdzielczy Trzebiel
nr konta 60 9672 0008 0000 4008 2001 0002.

Zarząd Forum

 

 

www.forum-zary.pl


WYBORY 2018

09.03.2019

W wyborach samorządowych w 2018 z list Forum Samorządowego Miast i Gmin Powiatu Żarskiego zostali wybrani:.

Burmistrzami
1. Danuta Madej w I turze 62% na Burmistrza Miasta Żary.
2. Andrzej Kamyszek w II turze 66% na Burmistrza Miasta i Gminy Jasień.

Rada Powiatu Żarskiego – najwięcej głosów ze wszystkich komitetów 7200głosów
1. Marek Femlak - Miasto Żary
2. Józef Radzion – Miasto i Gmina Lubsko
3. Małgorzata Brzyśkiewicz - Gmina Wiejska Żary, Gmina Lipinki Łużyckie, Gmina Przewóz.
4. Dariusz Dyba - Gmina Wiejska Żary, Gmina Lipinki Łużyckie, Gmina Przewóz.
5. Michał Rudnicki - Miasto Łęknica, Miasto i Gmina Jasień, Gmina Brody, Gmina Trzebiel, Gmina Tuplice.

Miasto Żary – najwięcej głosów ze wszystkich komitetów 2868głosów
1. Bogdan Hadryś – Okręg nr 1
2. Halina Majeryk – Okręg nr 2
3. Zbigniew Żychowski – Okręg nr 2
4. Aleksander Słowikowski – Okręg nr 3
5. Marian Popławski – Okręg nr 4

Miasto Łęknica – 489głosów
1. Monika Drzumyło
2. Mariusz Tyszkiewicz
3. Kazimierz Kawecki
4. Bartłomiej Jeziorski
5. Krzysztof Dziurewicz
6. Zuzanna Wilk
7. Łukasz Zowczak
Jan Jamza – kandydat na burmistrza 36,25% głosów, a lista Forum -44,94% głosów

Miasto i Gmina Jasień -753głosy
1. Andrzej Kamyszek
2. Zbigniew Kruszyński
3. Marcelina Słomkowska
4. Krzysztof Stefański

Gmina Brody - 253 głosy
1. Michał Jurkowski
2. Ryszard Łyczakowski
3. Jan Ostapiej
4. Lech Kossak

Gmina Wiejska Żary 109 głosów
1. Przemysław Tomaszewski
 

 

 

www.forum-zary.pl


UCZCIWOŚĆ, ZGODA, PORZĄDEK = GODNE ŻYCIE

21.09.2018

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że Nasze Stowarzyszenie Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego podczas 17 letniej działalności po raz 5 wystawia kandydatów na radnych do gmin, miast i powiatu oraz wójtów i burmistrzów powiatu żarskiego. Stowarzyszenie powstało z woli ludzi aktywnych, wrażliwych na drugiego człowieka oraz z potrzeby samorządności. Zarażeni przez profesora Stefana Regulskiego ideą samorządności od samego początku działaliśmy na rzecz lokalnego środowiska. Wybrani przez Państwa radni, wójtowie, burmistrzowie oraz starości przez 16 lat realizowali zadania na rzecz naszej małej ojczyzny. Od samego początku towarzyszyło nam zawołanie „ uczciwość- zgoda- porządek = godne życie. W tych prostych słowach wyrażamy nasze podejście do życia i ludzi oraz wolę współdziałania na rzecz środowiska lokalnego. Z naszego komitetu wyborczego umożliwiamy start w wyborach dla sympatyków oraz osób aktywnych w swoich środowiskach i miejscowościach. W gminach i miastach gdzie mieszkańcy obdarzyli nas i naszych radnych zaufaniem realizujemy wspólnie i zgodnie, przedsięwzięcia na rzecz naszych społeczności. W mijającej czteroletniej kadencji wzięliśmy współodpowiedzialność za powiat Żarski, miasto Żary, miasto i gminę Jasień, nasi radni współdziałali na rzecz gminy Tuplice i Przewóz, miasta i gminy Lubsko oraz Miasta Łęknicy. Zakres i efekty tych działań ocenią sami mieszkańcy w zbliżających się wyborach samorządowych.
Obecnie jako Prezes Stowarzyszenia pragnę Państwa zapewnić, iż proponowani w nadchodzących wyborach samorządowych kandydaci na radnych, wójtów i burmistrzów to zarówno ludzie doświadczeni pełniący swe funkcje od wielu lat, ale także nowi w pełni zaangażowani w swoje środowiska lokalne. W naszej gazecie samorządowej przedstawiamy Państwu program, sposób głosowania oraz kompletną listę zarejestrowanych kandydatów na radnych do gmin, miast i powiatu żarskiego. Rekomenduję również naszych kandydatów na wójtów i burmistrzów których profesjonalizm i kompetencje zapewnią zrównoważony rozwój naszych miejscowości.
Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych 2018r. ponieważ sami powinniśmy decydować jak chcemy żyć, pracować i spędzać wolny czas.

Prezes Forum Samorządowego
Krzysztof Tuga

 

 

www.forum-zary.pl


ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

04.07.2018

W dniu 23.05.2018r w sali Katolickiego Stowarzyszenia Cyvitas Chrystiana odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.
Zgromadzeni członkowie wysłuchali sprawozdania Zarządu Forum, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2017.
Po przeprowadzonej dyskusji podjęto uchwały:
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Forum za rok 2017,
2. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017,
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Forum za rok 2017,
4. Przyjęcie planu pracy na rok 2018,
5. Przyjęcie planu finansowego na rok 2018.
Zgromadzeni zostali zapoznani z bieżąca sytuacją w gminach, miastach, i powiecie żarskim przez wójtów, burmistrzów i starostę.
Omówiono również zasady zmienionej ordynacji wyborczej do samorządów.
Komplet dokumentów i uchwał został przekazany do Urzędu Skarbowego w Żarach.

Zarząd Forum

 

 

www.forum-zary.pl


ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

14.05.2018

Zarząd Forum Samorządowego Miast i Gmin Powiatu Żarskiego informuje wszystkich członków, ze w dniu 23.05.2018r. o godz. 17 w sali Katolickiego Stowarzyszenia "Cywitas Chrystiana" w Żarach odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

www.forum-zary.pl


VII RAJD ROWEROWY

07.08.2017

Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
zaprasza na VII Rajd Rowerowy na trasie:
Żary - Górka przez Olbrachtów – Miłowice – Suchleb – Lipinki Łużyckie – Brzostów.


Start 2 września 2017r. o godzinie 9:00 z Rynku Miasta Żary

Zapewniamy: wspaniałą atmosferę, niezapomniane wrażenia, informacje turystyczne o miejscowościach ludziach i zabytkach, zabawę przy ognisku, poczęstunek i napoje oraz możliwość powrotu dla osób i rowerów.

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia do 22 sierpnia 2017
Krzysztof Tuga
tel.692 430 091
krzysztoftuga@op.pl
Ubezpieczenie we własnym zakresie
Zarząd Forum

 

 

www.forum-zary.pl


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO

19.06.2017

W dniu 19 czerwca 2017r. w sali Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.
Zgromadzeni członkowie wysłuchali sprawozdania Zarządu Forum za rok 2016, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej. Po przeprowadzonej dyskusji podjęto uchwały:
1.Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.
3.Udzielenia absolutorium Zarządowi Forum za rok 2016.
4.Przyjęcie planu pracy na rok 2017.
5.Przyjecie planu finansowego na rok 2017.
Zgromadzeni zapoznali się z bieżąca sytuacją w gminach, miastach i powiecie.
Zaproponowano przeprowadzenie wielu inicjatyw w poszczególnych gminach i miastach.
Podsumowano również 15 lecie działalności Forum Samorządowego Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.

 

 

www.forum-zary.pl


15 LECIE FORUM SAMORZĄDOWEGO

21.04.2017

W dniu 21 kwietnia 2017r. w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Ph. Telemana w Żarach miała miejsce uroczystość 15-lecia powstania Stowarzyszenia Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.
W uroczystości uczestniczyli Zarząd Forum i członkowie z całego Powiatu Żarskiego. Uroczystość zaszczycili V-ce Wojewoda Lubuski Robert Paluch, Dziekan dekanatu Żarskiego ks. Kanonik Stanisław Pojnar, dziekan dekanatu Lubskiego ks. Kanonik Marian Bumbul, V-ce Starosta Żarski Małgorzata Isell, Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Burmistrz Miasta i Gminy Jasień Andrzej Kamyszek, Wój Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Przewóz Ryszard Klisowski, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Michał Morżak oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z powiatu żarskiego.
List gratulacyjny do Prezesa Krzysztofa Tuga wystosowali Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Marszałek Województwa Lubuskiego Elzbieta Polak.
Uroczystość uświetnił występ uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej im. G. Ph. Telemana w Żarach.
Decyzją Zarządu Forum wyróżnieni zostali okolicznościowymi ryngrafami, założyciele i wieloletni członkowie Forum: Edward Lipiec, Piotr Palcat, Zenon Oleszewski, Jan Napiórkowski.
W finale uroczystości na uczestników uroczystości czekał tort rocznicowy i słodki poczęstunek.

[GALERIA ZDJĘĆ]

 

 

www.forum-zary.pl


VI RAJD ROWEROWY

18.06.2016

Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
zaprasza na VI Rajd Rowerowy
na trasie Żary - Jasień przez Lubanice - Łukawy - Bieszków


Start 3 września 2016r. o godzinie 9:00 z Rynku Miasta Żary

Zapewniamy: wspaniałą atmosferę, niezapomniane wrażenia, informacje turystyczne o miejscowościach ludziach i zabytkach, odpoczynek przy ognisku, poczęstunek i napoje oraz możliwość powrotu dla osób i rowerów.

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia
Krzysztof Tuga
tel.692 430 091
krzysztoftuga@op.pl
Ubezpieczenie we własnym zakresie
Zarząd Forum

 

 

www.forum-zary.pl


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

28.04.2016

W dniu 27 kwietnia 2016r. w sali Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.
Zgromadzeni członkowie wysłuchali sprawozdania Zarządu Forum za rok 2015, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej. Po przeprowadzonej dyskusji podjęto uchwały:
1.Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
3.Udzielenia absolutorium Zarządowi Forum
4.Przyjęcie planu pracy na rok 2016.
5.Przyjecie planu finansowego na rok 2016
Zgromadzeni zapoznali się z bieżąca sytuacją w gminach, miastach i powiecie.
Zaproponowano przeprowadzenie wielu inicjatyw w poszczególnych gminach i miastach.
W planie pracy Zarządu na rok 2016 ujęto przygotowania do 15 rocznicy powstania Forum Samorządowego Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.
 

 

 

www.forum-zary.pl


V RAJD ROWEROWY

10.08.2015

 

www.forum-zary.pl


PODSUMOWANIE KADENCJI

18.05.2015

W sali Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Chrystiana" w Żarach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego stowarzyszenia.

[WIĘCEJ]

 

 

www.forum-zary.pl


WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

11.12.2014

Powiat Żarski
Forum Samorządowe 42 kandydatów- 5949głosów najwięcej ze wszystkich komitetów 5 mandatów

Okręg nr 1 Żary
1968 głosów 1 mandat
Danuta Madej 830 głosy po objęciu mandatu burmistrza
Edward Łyba 179 głosów

Okręg nr 2 Lubsko
1764 głosów 2 mandaty
Janusz Dudojć 871 głosów
Józef Radzion.396 głosów

Okręg nr 3 Gmina Żary, Lipinki Łużyckie, Przewóz
820 głosów 1 mandat
Dariusz Dyba 278 głosów

Okręg nr 4 Brody, Jasień, Łęknica, Trzebiel, Tuplice
1397 głosów 1 mandat
Artur Rygiel 297 głosów

Miasto Żary
Danuta Madej - Burmistrz  5562 głosów  (51,73%),  I tura - 2662 głosów
Forum Samorządowe - zgłoszono 21 kandydatów,  2293 głosów, najwięcej ze wszystkich komitetów,  6 mandatów w 21 osobowej Radzie Miasta

[WIĘCEJ]
 

 

www.forum-zary.pl


WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

01.09.2014

1 września został zarejestrowany Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego. Pełnomocnikiem wyborczym został Krzysztof Tuga, a pełnomocnikiem finansowym Elżbieta Borkowska. Obszar, na którym komitet ma prawo zgłaszać kandydatów na radnych to województwo lubuskie

 

 

www.forum-zary.pl


JANIKÓW ZDOBYTY

09.06.2013

IV Rajd Rowerowy Żary - Janików - Żary zaliczony. Pogoda dopisała, wspaniała atmosfera także. Pokonaliśmy trasę 25 km. Odpoczęliśmy na terenie siedziby Koła Łowieckiego Cietrzew.

[GALERIA ZDJĘĆ]

 

 

www.forum-zary.pl


IV RAJD ROWEROWY ŻARY-MIŁOWICE-JANIKÓW

28.05.2013

Start dn. 08.06.2013 r. (sobota), godz. 9:00, Rynek Miasta Żary.
Oferujemy:
- wspaniałą atmosferę;
- odpoczynek przy ognisku;
- kiełbaski i napoje.

Dodatkowe informacje:
Danuta Madej, danutamadej@wp.pl
Uwaga: ubezpieczenie we własnym zakresie.

Zarząd Koła FS w Żarach

 

www.forum-zary.plarchiwum wiadomości

 


Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

WYBORY 2018


 

FORUM SAMORZĄDOWE
data założenia
2001


Forum Samorządowe
Miast i Gmin
Powiatu Żarskiego
już po raz piąty uczestniczy w wyborach samorządowych

 


 

 

 

Szanowni Państwo!

   
Forum Samorządowe jest organizacją pozarządową, zrzeszającą ludzi zdecydowanych do działania na rzecz miast i wsi powiatu żarskiego. Są wśród nas osoby bezpartyjne i należące do różnych ugrupowań, ale uznające nadrzędność dobra mieszkańców nad polityką w podejmowaniu decyzji.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą rzetelnie służyć społeczeństwu do udziału w naszych pracach ! Danuta Madej – przewodnicząca Zarządu Żarskiego Koła Forum Samorządowego danutamadej@wp.pl