DEKLARACJA CZŁONKA
FORUM SAMORZĄDOWEGO
MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO

Ja niżej podpisany(a) ..............................................................
ur. .......................w ..................... zam. ...............................
................................................ tel. ....................................

Deklaruję przynależność do Stowarzyszenia pn. Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego. Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i formy działania Forum, znany jest mi Statut oraz prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.

......................
(podpis kandydata)

Zgodnie z § 2 Statutu, przedstawiam poniżej rekomendację osób wprowadzających::

1. Ja niżej podpisany ................................................ członek
założyciel (członek Zarządu), rekomenduję pozytywnie kandydaturę Pana/Pani ...................................................................... na
członka Stowarzyszenia „Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego”.

......................
(podpis)

2. Ja niżej podpisany ......................................................... członek
założyciel (członek Zarządu), rekomenduję pozytywnie kandydaturę Pana/Pani ........................................................ na
członka Stowarzyszenia „Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego”.

......................
(podpis)

3. Ja niżej podpisany ...................................... członek
założyciel (członek Zarządu), rekomenduję pozytywnie kandydaturę Pana/Pani ........................................................................ na
członka Stowarzyszenia „Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego”.

......................
(podpis)

Decyzja Zarządu Forum:
Zarząd Forum Samorządowego Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, na posiedzeniu w dniu .................................. postanawia przyjąć Pana/Panią .......................................................................
w poczet członków Stowarzyszenia.

......................
(Prezes Forum)
 

FORUM SAMORZĄDOWE
data założenia
2001


 

 

 

Szanowni Państwo!

   
Forum Samorządowe jest organizacją pozarządową, zrzeszającą ludzi zdecydowanych do działania na rzecz miast i wsi powiatu żarskiego. Są wśród nas osoby bezpartyjne i należące do różnych ugrupowań, ale uznające nadrzędność dobra mieszkańców nad polityką w podejmowaniu decyzji.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą rzetelnie służyć społeczeństwu do udziału w naszych pracach ! Danuta Madej – przewodnicząca Zarządu Żarskiego Koła Forum Samorządowego danutamadej@wp.pl