STATUT
Stowarzyszenia
„Forum Samorządowe
Miast i Gmin Powiatu Żarskiego”

Świadomi znaczenia samorządu dla jakości życia mieszkańców miast i wsi powiatu żarskiego – w celu wsparcia władz samorządowych i pobudzenia aktywności społecznej w tym zakresie - Stowarzyszenie to
zawiązujemy.

CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
2. Stowarzyszenie działa zgodnie:
- z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr79, poz. 855, z
późniejszymi zmianami),
- z niniejszym statutem.

§2

Członkami forum są osoby fizyczne i prawne zdecydowane do działania i pracy społecznej na rzecz rozwoju wsi i miast powiatu żarskiego. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

1. Członkiem staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu. Kandydat winien
przedstawić rekomendację przynajmniej 3 członków Forum w tym jednego członka założyciela, (tj. osoby fizycznej obecnej na Zebraniu Założycielskim Forum) - lub członka Zarządu Forum.

2. Członkowie mają prawo do:
 a) korzystania z dorobku Forum,
 b) udziału w zebraniach, wykładach, seminariach, szkoleniach i innych formach organizowanych przez Forum,
 c) zgłaszania wniosków co do działalności Forum,
 d) tworzenia kół Forum (jego członkowie wybierają swojego przewodniczącego i dwóch zastępców oraz zgłaszają Zarządowi)obejmujących swoim działaniem teren gminy lub miasta.

3. Członkowie mają obowiązek:
 a) brania udziału w działalności Forum i realizacji jego celów,
 b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Forum,
 c) wywiązywania się z zadeklarowanych działań i świadczeń wobec Forum.
 d) zachowania postawy godnej działacza samorządowego.
 e) opłacania składek członkowskich.
4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
  - wskutek zaprzestania działalności
  - na wniosek Sądu Koleżeńskiego
 c) śmierci członka.

§3

Forum działa pod nazwą „Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego”.

§4

Forum zostało utworzone na czas nieokreślony.

§5

Siedzibą Forum jest miasto Żary, a terenem działania obszar miast i gmin powiatu żarskiego. Forum może również realizować swoje cele poza tymi granicami.

§6

Znakiem - logo Forum jest kontur mapy powiatu żarskiego z wpisanymi literami FS (zał.1).

CZĘŚĆ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA FORUM

§7

Celami Forum są:
1) działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w następujących dziedzinach:
 a) gospodarka;
 b) oświata i wychowanie – dzieci, młodzieży, dorosłych;
 c) rolnictwo i podniesienie poziomu życia mieszkańców wsi i miasteczek;
 d) rozwój infrastruktury technicznej;
 e) ochrona i promocja zdrowia;
 f) ochrona środowiska;
 g) opieka nad osobami i rodzinami zagrożonymi ubóstwem i patologią;
 h) porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców.
 i) współpraca międzynarodowa i integracja europejska.
2) wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatu,

§8

Forum realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z władzami, instytucjami i innymi organizacjami.
2) organizowanie szkoleń, seminariów, odczytów, pokazów, dyskusji itp.,
3) prowadzenie komputerowego banku informacji,
4) organizowanie imprez promocyjnych,
5) prowadzenie badań marketingowych, ankietyzacja itp.,
6) organizowanie konkursów oraz przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień,
7) wydawanie biuletynów, i innych materiałów z zakresu swojej działalności,
8) propagowanie swoich inicjatyw i pomysłów w środkach masowego przekazu,
9) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz państwowych i samorządowych,
10) stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji założonych celów,.
11) Wspieranie działań i współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, oraz Powiatowym i Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska.
12) Wspieranie działań i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów współpracy tych jednostek z organizacjami pozarządowymi, a także przyjmowanie do realizacji niektórych zadań objętych tym programem.

§9

Członkowie Forum mogą tworzyć zespoły problemowe (komisje), stałe i doraźne oraz koła terenowe. Komisja
nie może liczyć mniej niż 3 członków, koło terenowe nie mniej niż 5.

§9a

Forum może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a zyski uzyskiwane z tej działalności przeznacza się w całości na cele statutowe.

CZĘŚĆ III
ORGANY FORUM

§ 10

Organami Forum są:
1) Walne Zebranie Forum, które jest organem stanowiącym i najwyższą władzą Forum, zwane dalej Zebraniem,
2) Zarząd Forum, który jest organem wykonawczym Forum,
3) Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym Forum,
4) Sąd Koleżeński, który jest organem rozjemczym Forum.

§ 11

1) W Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Forum, każdy, niezależnie od statusu prawnego, dysponuje 1 głosem wyborczym i stanowiącym.
2) Połowa liczby zarejestrowanych członków stanowi kworum, przy którym Zebranie może prawomocnie obradować.
3) Uchwały na Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
4) Jeżeli Zebranie nie dojdzie do skutku z powodu braku kworum, o którym mowa w pkt 2 - Zarząd może zwołać następne Zebranie po upływie ½ godziny. W takim przypadku Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych osób.

§ 12

Do zadań Zebrania należą w szczególności:
1) Wybór i odwoływanie Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Forum. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
2) Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Forum, w tym z wykonania budżetu oraz podejmowania
uchwał w sprawie absolutorium.
3) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
4) Podejmowanie uchwał majątkowych w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu.
5) Uchwalanie zmian Statutu.
6) Podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia kół terenowych, zespołów problemowych i innych wewnętrznych struktur Forum.
7) Rozpatrywanie odwołań członków i kandydatów od rozstrzygnięć Zarządu.
8) Zatwierdzanie kierunków działania Zarządu Forum.
9) Uchwalanie regulaminów pracy pozostałych organów Forum.
10) Decydowanie o rozwiązaniu Forum.

§ 13

Zebranie zwołuje Zarząd Forum, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku. Zebranie nadzwyczajne może być zwoływane na pisemny wniosek 1/3 członków Forum, lub na wniosek przewodniczących wszystkich kół
terenowych.

§ 14

1) Zarząd Forum stanowią:
 - Prezes Forum (przewodniczący Zarządu),
 - 2 wiceprzewodniczących
 - sekretarz – rzecznik
 - skarbnik
 - członkowie w liczbie 2-7.
2) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz kwartale.
3) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 15

1. Zebranie wybiera Prezesa oraz- na jego wniosek- pozostałych członków Zarządu Forum, zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu członków, w głosowaniu tajnym.
2. Odwołanie Prezesa i Zarządu, przed upływem kadencji następuje łącznie, na wniosek 1/3 członków, lub na
wniosek wszystkich przewodniczących kół terenowych, większością 3/5 głosów na Zebraniu, w głosowaniu
tajnym.
3. Zarząd Forum dokonuje wyboru członków na poszczególne stanowiska w Zarządzie, tj. na:
Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika oraz pozostałych członków. Wyboru tego Zarząd dokonuje w ciągu trzech dni od jego wyboru.

§ 16

Zarząd Forum w szczególności:
1) sporządza projekt budżetu Forum,
2) przedstawia sprawozdania z jego wykonania na Zebraniu, nie później niż 1 miesiąc po zakończeniu roku obrachunkowego,.
3) przygotowuje materiały na Zebranie,
4) inspiruje działania zmierzające do realizacji celów statutowych.
Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zebranie.

§ 17

1 Prezes Forum w szczególności:
- reprezentuje Forum na zewnątrz,
- organizuje pracę Zarządu i wykonuje jego uchwały,
- inspiruje działania zmierzające do realizacji celów statutowych.
2 Do składania oświadczeń woli w imieniu Forum uprawnieni są: Prezes i inny członek Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa- trzech członków Zarządu

§ 18

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza

§ 19

Komisja Rewizyjna w szczególności:
1) Czuwa nad gospodarką finansową Forum,
2) Ocenia wykonanie budżetu i sporządza wnioski o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium w terminie określonym w §16 niniejszego Statutu.
3) Przeprowadza doraźne kontrole finansowe i merytoryczne Forum.
4) Sposób pracy Komisji Rewizyjnej określi odrębny regulamin uchwalony przez Zebranie.
Uchwały Komisją zapadają zwykła większością głosów.

§ 20

Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 21

Sąd Koleżeński w szczególności:
1) Rozstrzyga spory pomiędzy kołami, zespołami i członkami Forum,
2) Ocenia, od strony etycznej, zachowanie członków i wnioskuje o skreślenie z listy członków.
Sąd Koleżeński działa w oparciu o swój regulamin uchwalony przez Zebranie.

CZĘŚĆ IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FORUM

§ 22

1. Majątek Forum stanowią:
1) Majątek nabyty w drodze darowizn i zapisów udzielanych przez polskie i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, organizacje społeczne i polityczne, fundacje oraz organy administracji publicznej,
2) Wkłady i darowizny członków Forum,
3) Majątek nabyty z innych źródeł,
4) Składki członkowskie.

§ 23

Forum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o uchwalony przez Zebranie budżet. Dochody Forum mogą być użyte wyłącznie do realizacji celów statutowych oraz utrzymania Forum. Jeśli wystąpi nadwyżka
dochodów nad wydatkami to o jej przeznaczeniu zadecyduje Zebranie.

§ 24

Dochodami Forum są:
1) dochody z majątku Forum,
2) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy ze sprzedaży majątku,
4) składki członkowskie,
5) subwencje i dotacje celowe z programów pomocowych,
6) wpływy z działalności gospodarczej,
7) dochody z innych źródeł.

§ 25

1) Członkowie Forum opłacają miesięczną składkę w wysokości uchwalonej przez Zebranie.
2) Koła i Kluby (np. radnych) tworzone w ramach Forum mogą zatrzymać ½ zebranych kwot na potrzeby
własne.
3) Tryb rozliczeń wewnętrznych uchwala Zarząd Forum.

§ 25a

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia:
a) członkom Stowarzyszenia,
b) członkom organów Stowarzyszenia,
c) pracownikom Stowarzyszenia,
d) osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 25b

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 25c

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 25d

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

CZĘŚĆ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Rozwiązanie Forum i zmiana Statutu następuje na podstawie uchwały Zebrania, podjętej większością 2/3 obecnych na Zebraniu członków.

§ 27

1) W sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie, stosuje się odpowiednie przepisy wynikające z innych
aktów prawnych.
2) Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Forum.
 

--------------------------------------------------
Zmiany w statucie dokonano:
Uchwałą Nr 1/04/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Forum
Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego”
na podstawie §26 niniejszego statutu.

FORUM SAMORZĄDOWE
data założenia
2001


 

 

 

Szanowni Państwo!

   
Forum Samorządowe jest organizacją pozarządową, zrzeszającą ludzi zdecydowanych do działania na rzecz miast i wsi powiatu żarskiego. Są wśród nas osoby bezpartyjne i należące do różnych ugrupowań, ale uznające nadrzędność dobra mieszkańców nad polityką w podejmowaniu decyzji.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą rzetelnie służyć społeczeństwu do udziału w naszych pracach ! Danuta Madej – przewodnicząca Zarządu Żarskiego Koła Forum Samorządowego danutamadej@wp.pl